КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

Биздин өнөктөштөр

«Парламентаризм жана мамлекеттик башкаруу»

Илимий-изилдөө кафедрасы «Парламентаризм жана мамлекеттик башкаруу»

 

Руководитель НИК – д.п.н., и.о. проф. Торогелдиева Б.М.

ИИК «Парламентаризм жана мамлекеттик башкаруу»