КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
Ж.АБДРАХМАНОВ атындагы
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

«Экономика жана башкаруу» кафедрасы

БӨЛҮМДҮН СҮРӨТТӨМҮ

Кафедра башчысы

Экономика илимдеринин доктору, профессор Жума кызы Раиза

Дареги: 720040, Бишкек шаары, Панфилов көчөсү, 237, кеңсе 409а.

Байланыш телефону: 0312 623126

e-mail: em.kafedra@list.ru

Кафедранын миссиясы: эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү, профессионалдык жана социалдык чөйрөдө эффективдүү өз ара аракеттенген жана иш берүүчүлөр арасында туруктуу суроо-талапка ээ болгон жогорку квалификациялуу экономисттерди жана менеджерлерди даярдоо болуп саналат.

Кафедранын окуу-методикалык темасы: “Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы Мамлекеттик башкаруу академиясында окуу процессин жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына жана иш берүүчүлөрдүн кызыкчылыктарына ылайык модернизациялоо атаандаштыкка жөндөмдүү адисти даярдоонун шарты катары”

Теманы ишке ашыруунун негизги багыттары:

1. Берилген илимий-методикалык теманы ишке ашырууда кафедранын жана ар бир окутуучунун ордун, ролун аныктоо.

2. Студенттин/магистранттын билим сапатын жана кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандырууда окутуунун сапатын жогорулатуу.

3. Келечектеги адистердин эмгек рыногунун учурдагы жана келечектеги керектөөлөрүнө багытталган эмгек функцияларын калыптандыруу.

4. Адистиктер боюнча мамлекеттик кесиптик стандарттардын талаптарын конструктивдүү ишке ашыруу.

5. Компетенттүүлүккө негизделген мамиленин студенттердин жана магистранттардын билим алуу окуу жетишкендиктерин баалоо технологиясын өркүндөтүү.

6. Окутуунун инновациялык технологияларын өздөштүрүү жана окуу процессине киргизүү үчүн оптималдуу шарттарды түзүү.

7. Инновациялык ишмердүүлүк аркылуу жаңы практикага багытталган технологияларды жана окутуунун натыйжалуу ыкмаларын практикага киргизүү үчүн шарттарды түзүү.

8. Студенттер/магистранттар/аспиранттар менен илимий-изилдөө иштерин жургүзүү.

Кафедранын тарыхы

2019-жылга чейин Экономика жана менеджмент кафедрасы Мамлекеттик башкаруу, саясий технологиялар, менеджмент жана экономика кафедрасынын курамында болгон. 2019-жылдын 2-декабрындагы №17-П буйругунун негизинде 2019-ж. «Бөлүмдөрдү түзүү жөнүндө» кафедра «ГМУПТМЭден» бөлүнүп, учурда экономика жана башкаруу боюнча студенттерди жана магистранттарды жалпы кесиптик даярдоонун алдыңкы дисциплиналары топтолгон.

Педагогикалык кызматкерлер:

 1. Жума кызы Раиза - э.и.д.,профессор;
 2. Тентимишова Г.К. – ага окутуучу, кафедранын менеджери;
 3. Абдразакова А.М. - э.и.к., доцент;
 4. Абдынасыров У.Т. - э.и.д., КРПКМБА профессору;
 5. Алимбаева Ш.Б. - э.и.к., доцент;
 6. Байсубанова С.Т. - э.и.к, доцент;
 7. Биримкулова А.Д. - э.и.к, доцент;
 8. Досалиев Б.А. - э.и.к., доцент;
 9. Жолонбаева А.Ж. - э.и.к., доценттин милдетин аткаруучу;
 10. Кадырбердиева А.С. - э.и.к., доцент;
 11. Китаева М.М. - э.и.к., доцент;
 12. Макембаева К.И. - э.и.к., и.о.доцента;
 13. Мажитов А.С. - ага окутуучу;
 14. Нукеева М.А. - э.и.к, доцент;
 15. Окенаева М.Ж. - с.и.к., доценттин милдетин аткаруучу;
 16. Суйуналиева Б.Ш.- э.и.к., доценттин милдетин аткаруучу;
 17. Супатаева Н.Т. - э.и.к., КРПКМБА профессору;
 18. Токтобекова М.А. - э.и.д., КРПКМБА профессору;
 19. Турсунова Н.М. - ага окутуучу;
 20. Фреюк Г.В. - э.и.к., доцент;
 21. Тагайбекова Ж.Т. - окутуучу;
 22. Эралиева А.А. - э.и.к., доцент