КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
Ж.АБДРАХМАНОВ атындагы
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

Биздин өнөктөштөр

«Мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу: Туруктуу өнүгүү»

Илимий-изилдөө кафедралары "Мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу: Туруктуу өнүгүү"

 

Руководитель НИК - д.и.н., и.о.доц., Болпонова А.Б. Зам.рук.НИК - к.п.н.,и.о.доц., Дуйшо кызы Н.